Szukaj

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Maja Święcicka zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.

Niniejsza Polityka prywatności zawiera wyjaśnienia na temat rodzajów danych osobowych,

które gromadzimy na stronie internetowej naszego sklepu ("Azjatycki Zakątek"), a także na

temat sposobu wykorzystywania, udostępniania i ochrony tych danych. Aby zrozumieć

poglądy i praktyki związane z danymi osobowymi użytkownika i ich przetwarzaniem, należy

uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami. Poprzez korzystanie z naszego sklepu

albo zarejestrowanie się w nim użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał całość

niniejszej polityki prywatności.

1. Informacje ogólne

Szanujemy prawo użytkownika do zachowania prywatności i nie będziemy żądać ani

gromadzić większej ilości informacji, niż będziemy potrzebować do świadczenia usług, o

które użytkownik poprosi. Naszym ogólnym celem jest zapewnienie, że gromadzenie i

wykorzystywanie danych osobowych będzie odbywać się stosownie do potrzeb związanych

ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa dotyczącymi ochrony danych.

2. Kto jest administratorem danych osobowych gromadzonych od użytkownika?

Maja Święcicka

Finlandzka 12a

03-903 Warszawa

NIP 5291780352

3. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

(dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres

przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane

osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie

fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna

to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na

podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o

lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników

określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub

społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane

dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane

dotyczą;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane

dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

przetwarzane;

- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

- przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez

okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

- przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych,

w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz

przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków

technicznych lub organizacyjnych.

4. Jakie dane gromadzimy?

Informacje na temat użytkownika gromadzimy z różnych źródeł.

Dane udostępniane przez użytkownika.

Podczas uzyskiwania dostępu albo korzystania ze sklepu, na przykład przy czynnościach,

takich jak:

- utworzenie konta;

- zamówienie biuletynu;

- wzięcie udziału w konkursie online albo wypełnienie ankiety;

gromadzimy dane osobowe od użytkownika.

Dane osobowe przekazywane nam przez użytkownika podczas tworzenia konta do

korzystania ze sklepu internetowego obejmują:

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

- hasło;

- adres;

- numer telefonu;

Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego

Azjatycki Zakątek. Jeżeli użytkownik nie będzie mógł podać którychkolwiek z tych danych

osobowych, nie będziemy w stanie zrealizować poprawnie zamówienia.

W przypadku zapisywania się do otrzymywania biuletynu gromadzimy następujące dane:

- imię i nazwisko;

- adres e-mail.

Kiedy użytkownik weźmie udział w prowadzonym przez nas konkursie internetowym albo

wypełni ankietę, będziemy gromadzić dane osobowe gromadzone poprzez zapewniane

przez nas formularze internetowe.

Dane, które gromadzimy na temat użytkowników

Kiedy użytkownik odwiedza naszą stronę, niezależnie od tego, czy korzysta z konta, czy nie,

używamy plików cookie i innych technologii do automatycznego gromadzenia następujących

informacji:

- Informacje techniczne, w tym adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki,

ustawienia lokalizacji i strefy czasowej, system operacyjny i platforma;

- Informacje o wizycie użytkownika, w tym o stronie internetowej, z której nastąpiło wejście

na stronę Sklepu Internetowego oraz o przeglądanych albo wyszukiwanych produktach;

- Długość odwiedzin na niektórych stronach, informacje o interakcji ze stroną (na przykład

przewijanie, kliknięcia i ruchy myszy) oraz metody używane do zakończenia przeglądania

strony.

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie i kontrolowania

wykorzystania plików cookie, należy zapoznać się ze znajdującą się w linku Polityka

Cookies.

Jeżeli użytkownik nie przekaże danych osobowych:

Jeżeli będziemy musieli gromadzić dane osobowe na mocy prawa albo warunków umowy

zawartej z użytkownikiem, a użytkownik nie przekaże tych danych, gdy będzie to wymagane,

możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy, albo staramy się zawrzeć z

użytkownikiem. W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu

zapewnianego albo usługi świadczonej przez nas na rzecz użytkownika, przy czym

powiadomimy wtedy użytkownika, jeżeli do tego dojdzie.

5. W jakim celu gromadzimy dane?

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w

szczególności:

- zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie

przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia

Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez

konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów,

zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług

dostępnych na naszej stronie);

- zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta

przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego

zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub

wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z

Tobą w tej sprawie);

- przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

- przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz

realizacja nagród;

- prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora

przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o

świadczenie Newslettera;

- ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach

zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu

prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług

Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta

(nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o

świadczenie Newslettera;

- dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku

korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego;

- wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i

rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

- prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości

Klientów.

6. Na jakiej podstawie prawnej korzystamy z informacji o Tobie?

Podstawą przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność

wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed

jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych

podawanych w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy

Sprzedaży lub dokonywaniu Rezerwacji w Sklepie Internetowym, jak również przy

zapisywaniu się na newslettera. Również w przypadku Danych Osobowych przekazanych

nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność

do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za

wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newslettera, który działa na podstawie

regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art.

6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w

przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy

Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną

takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)

RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu

Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu

dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje

konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6

ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

7. Prawa użytkownika

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody

lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

- dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są

przetwarzane);

- żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są

nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one

przetwarzane niezgodnie z prawem);

- cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym

cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z

prawem przed jej cofnięciem.

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych

dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony

trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym

profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania

nadrzędnych wobec interesów Klienta).

Użytkownik, który ma u nas konto, może się na nie zalogować, aby zaktualizować lub

usunąć niektóre swoje dane osobowe, a także usunąć konto.

8. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika są przechowywane przez nas lub naszych Usługodawców (np.

płatności natychmiastowe) wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych

zobowiązań oraz wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w jakich te

informacje zostały zgromadzone, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi

ochrony danych. Kiedy korzystanie z danych użytkownika nie jest już konieczne, usuniemy

je z naszych systemów i rejestrów lub podejmiemy kroki, aby dokonać odpowiedniej

anonimizacji danych, tak aby nie można już było zidentyfikować użytkownika na ich

podstawie (chyba że musimy zachować dane użytkownika w celu wypełnienia zobowiązań

prawnych albo regulacyjnych, którym podlegamy). Oznacza to, że jeżeli użytkownik nie

logował się do naszego sklepu w ciągu 5 lat, podejmiemy kroki w celu usunięcia lub

anonimizacji jego danych osobowych.

9. W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika?

Dane osobowe użytkowników są gromadzone za pośrednictwem bezpiecznego serwera.

Oprogramowanie bezpiecznego serwera szyfruje przekazywane dane przed przekazaniem

ich do nas. Oprócz tego wdrożyliśmy procedury bezpieczeństwa w celu zapewnienia

ochrony przechowywania i niedopuszczenia do nieupoważnionego dostępu do danych

osobowych użytkowników.

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w odpowiedzi na zmianę wymogów

prawnych, regulacyjnych albo operacyjnych. Użytkownik zostanie powiadomiony o takich

zmianach (w tym o terminie ich wejścia w życie).