Szukaj

Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu internetowego Vegan Ramen Shop

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Vegan Ramen Shop, dostępny pod adresem internetowym www.vegan-ramen-shop.shoplo.com prowadzony jest przez:

Działalność jednoosobową: Maja Swiecicka, NIP: 5291780352, regon: 365577834, adres: Finlandzka 12a, 03-903 Warszawa.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym - www.vegan-ramen-shop.shoplo.pl

2. Sprzedawca - Działalność jednoosobową: Maja Swiecicka, NIP: 5291780352, regon: 365577834, adres: Finlandzka 12a, 03-903 Warszawa

3. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca zawierający umowę za pośrednictwem Sklepu.

6. Umowa – umowa sprzedaży zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Cena – kwota wskazana przy każdym z Produktów w momencie składania zamówienia przez Klienta, co do której zapłaty wraz z kosztami dostawy, zobowiązany jest Klient w związku z zawarciem Umowy.

11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

§ 3

Dane kontaktowe Sprzedawcy

Maja Swiecicka

VEGAN RAMEN SHOP

UL. Finlandzka 12a, 03-903 Warszawa

Nr konta: 97109018410000000136236763

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu konieczne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego Apart.pl, w tym rejestracji, a także składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Informacje ogólne

1. Zapoznanie się z ofertą Sklepu oraz zawarcie Umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu nie wymaga założenia Konta w Sklepie.

2. Złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie Umowy możliwe jest zarówno po założeniu Konta zgodnie z § 6 Regulaminu, jak i po podaniu przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Ceny wskazane na Stronie są podane w polskich złotych i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT obowiązujący w momencie zawarcia Umowy.

5. Ceny nie obejmują kosztów dostawy Produktu.

6. Sprzedawca dostarcza Produkty na terenie Polski.

7. Dostawa jest płatna, a koszty dostawy obciążają Klienta.

§ 6

Zasady składania Zamówienia i zawarcie Umowy

1. Złożenie zamówienia przez klienta odbywa się przez dokonanie kolejno następujących czynności:

1) Wybranie Produktu lub Produktów dostępnych w Sklepie i kliknięcie ikony „do koszyka”.

2) Wybranie sposobu płatności dostępnego w Sklepie poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony.

3) Wybranie sposobu dostawy dostępnego w Sklepie lub skorzystanie z możliwości odbioru osobistego, poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony.

4) Kliknięcie ikony „zamawiam” , co stanowi wyrażenie woli klienta zawarcia Umowy

5) Zrealizowaniu płatności zgodnie z dokonanym wyborem.

2. Zawarcie Umowy następuję w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia założenia zamówienia wysłanego na adres e-mail wskazany przy zakładaniu Konta lub składaniu zamówienia bez konieczności logowania.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować przedmiotu Zamówienia w całości lub w części z uwagi na to, że Produkt nie jest dostępny, bądź z uwagi na nieprzewidziane okoliczności nie został dostarczony do Sprzedającego bądź uległ uszkodzeniu lub utracie, wówczas Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi i tym Klienta oraz zwróci mu otrzymaną cenę albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

§ 7

Oferowane sposoby dostawy oraz płatności

1. Dokonując Zamówienia Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1) Przesyłka paczkomatem

3. Miejscem spełnienia świadczenia z Umowy przez Sprzedającego jest miejsce, w którym Produkt zostanie odebrany (a w razie wątpliwości miejsce, w którym Produkt powinien zostać odebrany według wskazania Klienta).

4. Sprzedający infortune Klienta o cenie oraz kosztach dostawy w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.

5. Dokonując Zamówienia Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1) Płatności elektroniczne

3) Płatność kartą płatniczą.

§ 8

Wysyłka

  1. Sprzedawca zobowiązuje się wysłać Produkt w ciagu 24h od zamówienia.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

  1. Wszystkie produkty Vegan Ramen Shop maja opisaną datę przydatności do spożycia, jezeli przesyłka zostanie dostarczona po upływie tej daty Klient ma prawo do.zwrotu pieniędzy I darmowej wysyłki nowego produktu.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:

1) może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

2) może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

3) może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

4) może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (na etapie wypełniania formularza Dostawa i Płatność) i w razie konieczności wykonania umowy na rzecz Klienta, lub uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2020 i nie dotyczy Umów zawarty przed dniem jego wejścia w życie.

4. Regulamin może ulec zmianie.

5. Zmiany Regulaminu zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od zamieszczenia informacji o planowanych zmianach na stronie internetowej Sklepu oraz poinformowania klientów za pośrednictwem wskazanych przez nich przez nich przy zakładaniu konta lub składaniu zamówienia adresów e-mail o ich planowanym wprowadzeniu.